Startsida         | Upp

Kort Församlingshistorik.
Textkälla:Leornad Bygdéns Härnöshands Stifts Herdaminne.
 

UNDERSÅKER

med ÅRE, KALL och MÖRSIL.

Från Undersåker, med annex, utgick 2 öre årligen till den s.k. sexårsgärden af år 1314 och samma avgift äfven från Åre med annex, som då bildade ett särskildt gäll (DS 3, n. 1946). Av topografiska skäl torde Mörsil varit Undersåkers annex och Kall annex till Åre. I 1316 års taxeringslängd för lösen av ärkebiskop Olof Björnssons pallium upptas icke Undersåker men väl Kall och Åre som pastorat, hvilkas kyrkoherdar utgåfvo resp. 6 öre och 1 mark, kyrkorna halva dessa belopp. Tidpunkten för sammanslagningen av de fyra socknarna till ett gäll med Undersåker som huvudkyrka är ej närmare känd; antagligen har det skett redan vid mitten av 1300-talet, i varje fall synes pastor i Undersåker på 1420-talet även haft att styra och ställa i de tre öriga församlingarna. Annexprästborden brukades av honom länge som stomhemman, till dess de i senare tid uppläts till boställen åt där anställda komministrar.

Ända till år 1881 synes det vidsträckta pastoratet i regel fått nöja sig med en komminister, och den Trondhjemska reformsatsen av år 1589 föreskrev på vad sätt kyrkoherden och hans kapellan skulle betjäna de fyra kyrkorna, nämligen så att Undersåker och Kall fick gudstjänst varannan helgdag, Åre två helgdagar i rad och Mörsil den därpå följande ävensom tredje dagen efter de stora festerna. I Undersåker fanns vid samma tid 24 bönder, i Åre 43, i Kall 26 och i Mörsil 15.

På hemställan av pastor uppläts år 1664 åt kapellanen i Undersåker 2 tunnland gammal kronojord i Nyland, där K. M:jt 18 dec. 1670 beviljade prästbordsfrihet. Härnösands domkapitel anhåller i skrivelse till regeringen 2 febr. 1673 om något understöd åt pastor och kapellanen i Undersåker på grund av missväxter och knappheten där i orten, varigenom kapellanerna ej kunde stanna någon längre tid. På 25 år hade ej mindre än sex sådana varit där anställda. Undersåkers pastorat, vilket genom sitt läge längs stora stråkvägen till Norge vanligen fick mottaga den första stöten vid fientliga invasioner, blev därför av prästerskapet i äldre tider nära nog betraktat som en livsfarlig förvisningsort

Vid löneregleringen 20 jan. 1871 förordnades, att efter dåvarande komministerns avgång två komministrar skulle anställas, den ene bosatt i Åre, den andre i Kalls socken. Det gamla kapellansbostället i Nyland i Undersåker skulle utarrenderas och inkomsten tillfalla pastoratets kyrkoherde. De nya komministertjänsterna tillträddes 1 maj 1881. I enlighet med kgl. bref 19 maj 1899 har fr. o. m. 1904 en komministratur inrättats i Mörsil, som efter utbrytningen av Åre 1925 och Kall 1928 till självständiga pastorat nu kvarstår som Undersåkers enda annex.